MODELE optymalizacyjne odnoszą się do Technik umożliwiających zorganizowanie złożonych układów równości i nierówności matematycznych reprezentujących Funkcje celu i Ograniczenia. Te MODELE są projektowane w celu określenia decyzji optymalnej, wybranej wyraz dużej liczby możliwych decyzji. Decyzja optymalna à Taka, która spełnia cel postawiony przez Przedsiębiorstwo, Jednak w obrębie diffĂŠrents warunków ograniczających. Jest Ona utożsamiana z problemem alokacji hits zasobów występuj Wśród działań konkurencyjnych. Decyzja optymalna przynosi najwyższe przychody, marże, zyski Albo najniższe koszty. MODELE Matematyczne znajdują szerokie zastosowanie w badaniach operacyjnych i są powodowane rodzajem występuj w nich parametrów. Paramétrie nielosowe wskazują na MODELE déterminministyczne czyli Każda pojedyncza podjęta Decyzja jest przypisywana do jednej wartości funkcji kryterium. Najczęściej Tak kompletuje się wartości funkcji zmiennych decyzyjnych aby dopasowanie ukazywało się jako minimalne (koszty) lub maksymalne (zyski). Gdy nie jest Możliwe określenie wszystkich zmiennych, wówczas proces sprawie się bardziej skomplikowany. Jest Zatem kilka opcji. Jeśli Jedna ze zmiennych jest parametrem losowym wtedy Mamy ne czynienia z modelem stochastycznym (w którym jest Możliwe wyznaczenie prawdopodobieństwa formalności działań, natomiast Sytuacja odwrotna określana jest mianem warunków niepewności i aucune konstrukcji modeli Strategicznych.

MODELE finansowe dostarczają Analiz przepływów gotówkowych, wewnętrznej STOPY zwrotu i innych ekspertyz Inwestycyjnych. Zwykle wykorzystywane są faire Tego celu arkusze kalkulacyjne, Takie Jak OpenOffice Calc. Można też zastosować bardziej Advanced planowanie finansowe je Software modelowe, Jak système interaktywny Planowania finansowego. Modèle racjonalnego podejmowania decyzji-proces un “rozpoznanie i wybór określonego kierunku działania, prowadzącego ne rozwiązania konkretnego problemu lub do wykorzystania pojawiającej się okazji” [1]. MODELE ilościowe à przez słowy kwestie problematyczne określone bardzo obiektywnie, w sposób mierzalny przy użyciu skali ilorazowej Albo przedziałowej. W użyciu powszechnym acteurs także Pod nazwami Kategorie twarde (ilościowe) je Kategorie recepcji (jakościowe). MODELE heurystyczne składają się z zazwyczaj mierzalnych zmiennych. Wiążą się z modelami jakościowymi oraz ściśle połączone są z psychologiczną sferą procesu decyzyjnego.


Share:

mattjohanson1